რა არის CONCRETE CANVAS ?

Concrete Canvas (გეოსინთეტიკური მაცემენტირებელი კომპოზიტური საგები) – დასველების დროს გამაგრებადი და თხელი და ამავდროულად მტკიცე, წყალგაუმტარი  და ცეცხლგამძლე ბეტონის ფენის წარმომქმნელი დრეკადი ქსოვილი.

Concrete Canvas წარმატებით გამოიყენება მონოლითური ბეტონის, რკინაბეტონისა და ტორკრეტ–ბეტონის ალტერნატივის სახით ზედაპირების აღდგენისა და გამაგრების ამოცანების გადაწყვეტის მიზნებისათვის. მასალა მშრალი სახით მიეწოდება გორგლებში და შესაძლებელია ნებისმიერ ზედაპირზე მისი დაწყობა.  

Concrete Canvas – შედგება ალუმინატური ტიპის ცემენტის ნარევით  შევსებული ქსოვილის ფუძისაგან. ნარევი საფუძველში მაგრდება 3D უჯრედული სტრუქტურის ხარჯზე, რომელიც აღმოფხრავს ბზარების გავრცელებას გამაგრების შემდგომ. შესაფენი პვქ–ის ფენა მასალას სრულიად წყალგაუმტარსა და ქიმიურად მედეგს ხდის.