ჩვენს შესახებ

შპს “საქართველოს მომავალის ტექნოლოგიები” 2018 წელს დაფუძნდა. კომპანია წარმოადგენს შპს “Hydro m” – სა და შპს “კლიმი”- ის პარტნიორ კომპანიას, რომელიც ახალი ტექნოლოგიების დანერგვისა და განვითარების მიმართულებით შეიქმნა. შპს “კლიმი” დაარსდა 2014 წელს მისი საქმიანობა მოიცავს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების აღდგენა/რესტავრაციას.

კომპანია “Hydro m” -ი დაფუძვნდა 2013წ. კომპანიის სქმიანობის სფერო ძირითადათ არის: ჰიდრო-სამელიორაციო არხების და ნაგებობების მშენებლობა; ჰიდრო ელექტრო სადგურების მშენებლობა; სალექარების და აუზების მოწყობა თბოელექტრო სადგურებისთვის; დიდ ფართობებზე წყალ აცილების და სადრენაჟო სისტემების მოწყობა; წყლის გვირაბების და გალერეების მშენებლობა, ანგარის ტიპის  სამრეწველო და სასაწყობე შენობების მშენებლობა. საკონსულიტაციო მომსახურეობა საქართველოში მოღვაწე ევროპული კომპანიებისთვის მშენებლობის მიმართულებით. კომპანიის წარმატება დაფუძნებულია მაღალ კომპეტენტუპობაზე, სამი ძირითადი მიმართულებით: ხარისხი; მიწოდებული პროდუქციის ფართი სპექტრი და გამოცდილება. “Hydro m” -ი ითვლება საქართველოში ერთერთ ლიდერად თავის დარგში ხარისხის და ინოვაციის თვალსაზრისით, დიდი ყურადღება ეთმობა ქართული და მსოფლიო სტანდარტების მუდმივ ცვალებადობას და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვას.